جدید ترین اخبار

نشست علمی هفته

موضوع: آگاهی پدیداری و چالش های پیش روی فیزیکالیزم - سخنران:یاسر دلفانی ( دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه دهن) - تاریخ: دوشنبه  5  آبان


نشست علمی هفته

موضوع: علوم شناختی و دنیای ذهن معلمان - سخنران: زینب رحمتی ( دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی شناختی) - تاریخ: دوشنبه 28 مهر ماه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی