اعضای هیات علمی و کارکنان

خرازی، سید کمال
رئیس هیات موسس 
 رئیس هیات امنا

پیشینه علمی - اجتماعی

مرادی، علیرضا
رئیس  موسسه

پیشینه علمی - اجتماعی

حاتمی ،جواد
معاون آموزشی و پژوهشی

پیشینه علمی - اجتماعی

زرین دست، محمدرضا
سرپرست دوره دکتری علوم اعصاب شناختی

پیشینه علمی - اجتماعی

تهرانی دوست - مهدی 
عضو هیات علمی  

پیشینه علمی - اجتماعی

میرمحمدصادقی ،محسن
عضو هیات علمی  

پیشینه علمی - اجتماعی

شالباف، رضا
عضو هیات علمی 

پیشینه علمی - اجتماعی

تلخابی، محمود
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

همتی، احمدرضا
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

پدرام، میرمحسن
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

ناصحی ،محمد
عضو هیات علمی
 

پیشینه علمی - اجتماعی

حسنی ابهریان، پیمان
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

مثمر، رضا
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

صلواتیان، سیاوش
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

صادقی، میثم
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

رضاپور، تارا
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

میرابوالفتحی، ویداسادات
عضو هیات علمی

پیشینه علمی - اجتماعی

نامی، محمد
هیات علمی وابسته

پیشینه علمی - اجتماعی

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی