برنامه درسی

كارشناسی ارشد علوم شناختی- روانشناسی شناختی

مقدمه:

روانشناسی شناختی یکی از گرایش های علوم شناختی است که به مطالعه کارکردهای شناختی انسان می پردازد.

دوره کارشناسی ارشد روان شناسی شناختی، با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است و هدف آن تربیت محقق با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی این دوره شامل: درس های الزامی، اختیاری، و پایان نامه است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شكل نظام:

با توجه به آیین نامه های مصوب، طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی است که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در سال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم باید پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت نمایند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شامل 32 واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

آموزشی

درس ها الزامی

18  واحد

درس ها اختیاری

10 واحد

پژوهشی

پایان نامه

4   واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و درس های اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 28 واحد آموزشی می باشد.

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی و اصلی روانشناسی شناختی می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره دو آمده است.

جدول دو – درس های الزامی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مبانی علوم شناختی

2

الزامی

___

مبانی علوم اعصاب

2

الزامی

___

روانشناسی شناختی (1)

2

الزامی

___

روانشناسی شناختی (2)

2

الزامی

روانشناسی شناختی (1)

مباني علوم اعصاب شناختیش

2

الزامی

مبانی علوم اعصاب

روش های آماری در علوم شناختی

2

الزامی

___

روش های تحقيق در علوم شناختی

2

الزامی

___

روش های ازمايشگاهی در روانشناسی شناختی

2

الزامی

مبانی علوم اعصاب شناختی

مبانی شناختی آسيب شناسی روانی

2

الزامی

روانشناسی شناختی (1)

رواشناسی شناختی (2)

مبانی علوم اعصاب شناختی

جمع واحدهای الزامی

18

درس های اختیاری

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام پایان نامه او لازم است تعداد 10 واحد از درس ها ی اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین درس های انتخابی در جدول شماره سه آمده است. علاوه بر درس های این جدول دانشجو میتواند از درس های سایر رشته ها و یا از درس های دوره دکتری دو واحد انتخاب نماید

جدول سه – درس ها اختیاری کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

2

اختياری

___

اصول زبان شناسي شناختی

2

اختياری

___

ذهن و آگاهی

2

اختياری

مبانی علوم اعصاب شناختی - 

روش های آماری در علوم شناختی

مدل سازی شناختی

2

اختياری

___

روانشناسی رشد شناختی

2

اختياری

رونشناسی شناختی (1) – روانشناسی شناختی (2)

علوم اعصاب شناختی و فرآيندهای عالی ذهن

2

اختياری

مبانی علوم  اعصاب شناختی

درس از رشته های ديگر علوم شناختی

2

اختياری

___

جمع واحدهای اختیاری

10

نیمسال بندی درس ها

کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

درس های نیمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

1096

مبانی علوم شناختی

2

الزامی

1097

مبانی علوم اعصاب

2

الزامی

1098

روانشناسی شناختی (1)

2

الزامی

دو درس اختیاری

اختیاری

درس های نیمسال دوم

1100

مباني علوم اعصاب شناختی

2

الزامی

1099

روان شناسي شناختی (2)

2

الزامی

1101

روشهاي آماري در علوم شناختی

2

الزامی

دو درس اختیاری

اختیاری

درس های نیمسال سوم

1103

روش هاي آزمايشگاهی در علوم شناختی

2

الزامی

1102

روش تحقيق در علوم شناختی

2

الزامی

1104

مباني شناختی آسيب شناسي روانی

2

الزامی

يك درس اختیاری

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

1207

پايان نامه

4

پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی