برنامه درسی

كارشناسی ارشد علوم شناختی – رسانه  

مقدمه:

رسانه یکی از گرایش های علوم شناختی است که به مطالعه  نحوه کاربست یافته­های علوم شناختی در رسانه و تولیدات آن می پردازد.

دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی- رسانه، با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است و هدف آن تربیت محقق و تولیدگر با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی این دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری، و پایان نامه است. دروس الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شكل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در سال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های  آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم بایدپیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت نمایند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شامل 32 واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی کارشناسی ارشد علوم شناختی- رسانه

آموزشی

درس های الزامی

14  واحد

درس های اختیاری

12 واحد

پژوهشی

پایان نامه

6   واحد

*بنا بر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، دانشجويانی كه رشته كارشناسی آنها نامرتبط با علوم شناختی يا رسانه باشد، در صورت نیاز و طبق تشخیص گروه، حداكثر 10 واحد درسی را به عنوان دروس جبرانی خواهند گذراند.  

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و درس های اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 26 واحد آموزشی می باشد.

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم شناختی و کاربست آنها در رسانه می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره دو آمده است.

جدول دو- درس های الزامی کارشناسی ازشد علوم شناختی ـ رسانه

نام درس

نوع درس

واحد

ساعت

پيش‌نياز

نظریه‌های شناختی رسانه‌

نظری

2

32

-

روش تحقيقِ شناختی در رسانه

نظری‌عملي

2

48

-

مبانی علوم اعصابِ شناختی

نظری

2

32

-

تحليل شناختی گفتمان در رسانه

نظری

2

32

-

مخاطب‌شناسی و تبليغات‌پژوهی شناختی

نظری

2

32

-

توليد محتوای رسانه‌ای با رويكرد شناختی

نظری

2

32

-

روان‌شناسی شناختی رسانه‌های جمعي

نظری

2

32

مبانی علوم اعصابِ شناختی

جمع

14

240

-

درس های اختیاری

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام پایان نامه او لازم است تعداد 10 واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین درس های انتخابی در جدول شماره سه آمده است. علاوه بر درس های  این جدول دانشجو میتواند از درس های سایر رشته ها و یا از درس های  دوره دکتری دو واحد انتخاب نماید

جدول سه – درس های اختیاری کارشناسی ارشد علوم شناختی ـ رسانه

نام درس

نوع درس

واحد

ساعت

پيش‌نياز

مبانی شناخت در فلسفة اسلامی و  فلسفه ذهن

نظری

2

32

-

رسانه‌های آموزشی با رويكرد شناختی

نظری

2

32

مبانی علوم اعصاب شناختی

فرهنگ‌پژوهی شناختی

نظری

2

32

-

تجزيه و تحليل شناختی آثار رسانه‌ای

نظری

2

32

-

مديريت شناختی رسانه

نظری

2

32

-

آزمايشگاه سنجش تأثيرات رسانه

نظری/ عملي

2

48

مبانی علوم اعصابِ شناختی

روان‌شناسی شناختی رسانه‌های جمعی

زبان‌شناسی شناختی و رسانه

نظری

2

32

-

رويكرد شناختی به رسانه‌های تعاملی

نظری

2

32

مبانی علوم اعصابِ شناختی

مباحث ويژه

نظری/عملی

2

32

-

درس از ديگر رشته‌ها

نظری/‌عملی

2

32

-

انتخاب 12 واحد با تأييد موسسه

پايان‌نامه

پايان‌نامه

نظری/‌عملی

6  

گذراندن كليه دروس الزامی

درس های جبرانی

جدول چهار - درس های جبرانی کارشناسی ارشد علوم شناختی ـ رسانه

نام درس

نوع درس

واحد

تعداد ساعت

مبانی علوم شناختی

نظری

2

32

ارتباط جمعي

نظری

2

32

آشنايی با فرايند توليد پيام‌های رسانه‌ای

نظری / عملی

2

48

مبانی روان‌شناسی شناختی

نظری

2

32

مبانی خبر (در رسانه) 

نظری

2

32

زبان تخصصي

نظری

2

32

جمع

12

192

نیمسال بندی درس ها

کارشناسی ارشد علوم شناختی - رسانه

درس های نیمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

مبانی علوم اعصابِ شناختی  

2

الزامی

نظریه‌های شناختی رسانه  

2

الزامی

دو درس اختياری

4

اختیاری

درس های نیمسال دوم

روش تحقيقِ شناختی در رسانه   

2

الزامی

تحليل شناختی گفتمان در رسانه  

2

الزامی

دو درس اختياری

4

اختیاری

درس های نیمسال سوم

مخاطب‌شناسی و تبليغات‌پژوهی شناختی  

2

الزامی

توليد محتوای رسانه‌ای با رويكرد شناختی  

2

الزامی

روان‌شناسی شناختی رسانه‌های جمعی

2

الزامی

دو درس اختياری

4

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

پايان نامه

6

 پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی