برنامه درسی

كارشناسی ارشد علوم شناختی - ذهن،مغز و تربیت

مقدمه:

ذهن،مغز و تربیت یکی از گرایش های علوم شناختی می باشد  که  به مطالعه آموزش و پرورش براساس رویکرد شناختی می پردازد.

دوره کارشناسی ارشد ذهن، مغز و تربیت با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است و هدف آن تربیت محقق با پیشینه نظری قوی می­باشد.

برنامه درسی این دوره شامل: درس های الزامی، اختیاری، و پایان نامه است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و شكل نظام:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در سال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم باید پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت نمایند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد شامل 32 واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی کارشناسی ارشد ذهن،مغز و تربیت

آموزشی

درس های الزامی

12  واحد

دروس های اختیاری

14  واحد

پژوهشی

پایان نامه

6   واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 26 واحد آموزشی می باشد.

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی آموزش و پرورش براساس یافته های علوم شناختی می پردازد . عناوین درس های الزامی در جدول شماره دو آمده است.

      

جدول دو– درس های الزامی کارشناسی ارشد ذهن ، مغز و تربيت

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعت کلاس

پیشنیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

مبانی علوم شناختی

2

-

34

-

-

روان شناسی شناختی

2

-

34

-

-

علوم اعصاب تربیتی

3

-

51

-

مبانی علوم شناختی

روان شناسی شناختی

روش‌های پژوهش در ذهن، مغز و تربیت

2

1

34

34

-

مبانی علوم یادگیری

2

-

34

34

-

جمع واحدهای نظری و عملی

11

1

جمع کل واحدها

12

درس های اختیاری

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام پایان نامه او لازم است، تعداد10 واحد از دزس های  اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین درس های انتخابی در جدول شماره سه آمده است. علاوه بر درس های این جدول دانشجو میتواند از درس های سایر رشته های کارشناسی ارشد و یا از درس های دوره دکتری دو واحد انتخاب نماید.

جدول سه – درس های اختیاری کارشناسی ارشد ذهن ، مغز و تربيت

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعت کلاس

پیشنیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

علوم اعصاب شناختی

2

-

34

-

مبانی علوم شناختی

روان شناسی شناختی

تفكر و شناخت در تربیت

1

1

17

34

روان شناسی شناختی

روان­شناسی تربیتی با رویکرد شناختی

2

-

34

-

روان شناسی شناختی

راهنمایی و مشاوره تربیتی با رويكرد شناختی

2

--

34

-

-

علوم یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

1

1

17

34

علوم اعصاب شناختی

الگوها و روش­های تدریس و سنجش شناختی

1

1

17

34

-

مبانی شناخت از نظر فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

2

-

34

-

-

آمار کاربردی در ذهن، مغز و تربیت

2

-

34

-

-

روش­های پژوهش کیفی در ذهن، مغز و تربیت

2

-

34

-

-

درس از سایر گرایش­های کارشناسی ارشد علوم شناختی

2

-

34

-

-

جمع واحدهای اختیاری

14

جمع کل واحدها

20

پایان نامه

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعت کلاس

پیشنیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

پایان نامه

-

6

-

-

12 واحد دروس الزامی

14 واحد دروس اختیاری

درس های جبرانی

جدول چهار – درس های جبرانی کارشناسی ارشد علوم شناختی- ذهن، مغز و ترببت

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعت کلاس

نظری

عملی

نظری

عملی

مبانی تربیت  (اسلامی)

2

-

34

--

روان شناسی عمومی

2

-

34

-

زبان تخصصی

2

-

34

-

جمع

6

-

نیمسال بندی درس ها

کارشناسی ارشد  علوم شناختی –دهن، معز و تربیت

درس های نیمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

1001001

مبانی علوم شناختی

2

الزامی

1001004

روان‌شناسی شناختی

2

الزامی

1117

روش‌های پژوهش در ذهن، مغز و تربیت

3

الزامی

درس اختیاری

2

اختیاری

1103020

زبان تخصصی (جبرانی)

-

درس های نیمسال دوم

1118

علوم یادگیری و آموزش

2

الزامی

1113

علوم اعصاب تربیتی  

3

الزامی

درس اختیاری  

2

اختیاری

درس اختیاری  

2

اختیاری

درس های نیمسال سوم

درس اختیاری  

2

اختیاری

درس اختیاری  

2

اختیاری

درس اختیاری  

2

اختیاری

درس اختیاری  

2

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

1101016

پايان نامه

6

پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی