پیشینه علمی - اجتماعی

1- اطلاعات شناسنامه ای:

نام: جواد

نام خانوادگی: حاتمی

سال تولد: 1352

2- تحصیلات:

کارشناسی روان شناسی از دانشگاه تهران 1374

کارشناسی روان شناسی عمومی از دانشگاه تهران 1377

دکتری روان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس  1382

3- اطلاعات شغلی:

مدیر گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

مسول آزمایشگاه شناختی دانشکده روان شناسی

مسئول راه اندازی گروه روان شناسی شناختی دانشکده روان شناسی

سایر مسئولیت های علمی:

عضو هیئت تحریریه مجله تازه های علوم شناختی

دبیر و نائب رئیس کمسیون روان شناسی شناختی سازمان نظام روان شناسی

4- فعالیت های علمی:

4-1- فعالیتهای علمی اجرایی

راه اندازی ازمایشگاه شناختی دانشکده روان شناسی

راه اندازی مرکز توانبخشی شناختی

4-2- پروژه ها

بررسی تغییرات حافظه و کارکردهای اجرایی در دوران سالمندی : از سالهای نخست بزرگسالی تا دوره های پایانی.

این پروژه با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی انجام شده است.

4- 3- کتاب ها

حاتمی ، ج . و صالحی فدردی، ج. (1396). روان شناسی شناختی. فصل چهارم کتاب علوم و فناوری های شناختی و کاربردهای آن. سرپرست نویسندگان، کمال خرازی.انتشارات سمت.

حاتمی ، ج.(1392). درباره علم شناختی.تهران، انتشارات امیر کبیر

4- 3- مقالات

Hatami, J., Hemmatian, B., Abdekhodaei, E., Kormi-Nouri, R., Mayeli, Z., Mottaghi, A., & Taghavi, Z. (2019).  Development and Validation of a Memory Test Battery for Iranian Adults: An Adaptation from the Betula study. Basic and Clinical Neuroscience.(In press).

Esfeh, T. K., Hatami, J., & Lavasani, M. G. (2018). Influence of metrical structure on learning of positional regularities in movement sequences. Psychological research, 1-14.

Shahbabaie, A., Hatami, J., Farhoudian, A., Ekhtiari, H., Khatibi, A., & Nitsche, M. A. (2018). Optimizing Electrode Montages of Transcranial Direct Current Stimulation for Attentional Bias Modification in Early Abstinent Methamphetamine Users. Frontiers in Pharmacology, 9, 907.

Zabihzadeh, A., Mazaheri, M. A., Hatami, J., Nikfarjam, M. R., Panaghi, L., & Davoodi, T. (2018). Cultural differences in conceptual representation of “Privacy”: A comparison between Iran and the United States. The Journal of social psychology, 1-14.

Shahbabaie, A., Ebrahimpoor, M., Hariri, A., Nitsche, M. A., Hatami, J., Fatemizadeh, E., ... & Ekhtiari, H. (2018). Transcranial DC stimulation modifies functional connectivity of large‐scale brain networks in abstinent methamphetamine users. Brain and behavior, 8(3).e00922.

Abdekhodaie, E., Hatami, J., Ehsan, H. B., & Kormi-Nouri, R. (2018). WordCommentsAnalyzer: A windows software tool for qualitative research. F1000Research, 7.

Rezapour, T., Hatami, J., Farhoudian, A., Sofuoglu, M., Noroozi, A., Daneshmand , R., Samiei, A.,& Ekhtiari, H.(2017). Cognitive Rehabilitation for Individuals with Opioid Use Disorder: A Randomized Controlled Trial. Neuropsychological rehabilitation, 1-17.

Sadeghiyeh, H., Khorrami, A., & Hatami, J. (2017). Gender Differences in Sensorimotor Empathy for Pain: A Single-Pulse TMS Study. Current Neurobiology, 8(3), 99-111.

Banaei, M., Hatami, J., Yazdanfar, A., & Gramann, K. (2017). Walking through Architectural Spaces: The    Impact of Interior Forms on Human Brain Dynamics. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 477.

Banaei, M., Yazdanfar, A., Hatami, J., & Ahmadi, A. (2017). Emotion and Sustainable Residential Interior Shape. Journal of ASIAN Behavioural Studies, 2(2), 13-26.

Zahedi, A., Stuermer, B., Hatami, J., Rostami, R., & Sommer, W. (2017). Eliminating Stroop Effects with Post-Hypnotic Instructions: Brain Mechanisms inferred from EEG. Neuropsychologia,96, 70-77.

Golbabaei, S., Vahid, A., Hatami, J., & Soltanian-Zadeh, H. (2016, November). Classification of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: Machine learning applied to rs-fMRI brain graphs. In Biomedical Engineering and 2016 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME), 2016 23rd Iranian Conference on (pp. 35-40). IEEE.

Golbabaei, S., Hatami, J., & Soltanian-Zadeh, H. (2016, November). Network based analysis of cognitive related resting state networks in Alzheimer's disease. In Biomedical Engineering and 2016 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME), 2016 23rd Iranian Conference on (pp. 41-46). IEEE.

Hatami, J., Nejat,P., & karamali, A.(2016). How social-cognitive categorization of others impacts implicit and explicit empathy. International Journal of Psychology, 10(1), 34-51.

Rezapour, T., Hatami, J., Farhoudian, A., Sofuoglu, M., Noroozi, A., Daneshmand , R., Samiei, A.,& Ekhtiari, H.(2015). NEuro COgnitive REhabilitation for Disease of Addiction (NECOREDA) Program: From Development to Trial. Basic and Clinical Neuroscience, 6(4), 291-298.

Ghavami, S. M., Asadpour, M., Hatami, J., & Mahdavi, M. (2015, May). Facebook user's like behavior can reveal personality. In Information and Knowledge Technology (IKT), 2015 7th Conference on (pp. 1-3). IEEE.

Nejat, P., Bagherian, F., Shokri, O., & Hatami, J. (2015, April). Mental representation of morality: The endorsement pattern of moral foundations among Iranians. In 2015 Sixth International Conference of Cognitive Science (ICCS) (pp. 72-76). IEEE.

حاتمی ، ج.، ذبیح زاده، ع.، و نیک فرجام.1393)). قوه وهمیه،بازخوانی یک مفهوم سنتی بر اساس یافته های علم شناختی مدرن. پژوهشهای روانشناختی،17(2)،53-93

ذبیح زاده،ع.،مظاهری،م.ع.،حاتمی،ج.،توکلی خمینی،م.،دهقانی،م.،و علیپور،م.(1393). بررسی اثر فرهنگ بر سبک تصمیم گیری سه گروه از رواندرمانگران ایرانی در حل تعارضهای بالینی. مجله علوم رفتاری،8(4)،317-324.

Aghababaei, N., Wasserman,J.A., & Hatami,j.(2014).Personality factors and Attitudes toward Euthanasia in Iran: Implications for End-of-Life Research and Practice. Death studies,35, 91-99 .   

مرتضایی، ن.،و حاتمی، ج.(1393). مقایسه همدلی در افراد افسرده غیربالینی و افراد بهنجار. رویش روانشناسی،8،67-86.

سعید احمدی، س.رستمى ، ر.، و حاتمى،ج.(1393). بررسى اثربخشى روش درمانى عصب-پسخوراندى در بهبود بازدارى پاسخ حافظه در گردش در کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشى . مجله علوم روانشناختی،49، 106-121.

آقابابایی،ن.، تیبک،م.ت.،حاتمی،ج.(1393). رابطه صبر با شخصيت ، سلامت روانى و رضايت از زندگى، فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی.5(2)،17-28.

مولایی، م. حاتمی، ج، و رستمی، ر. (1393). بررسی و مقایسه کارکردهاي اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبري با افراد سالم.تازه های علوم شناختی،16(3)، 61-67

شفیعی، ح. زارع، ح.، علیپور، ا.، و حاتمی، ج. (1393).ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آنها به کلمات تهدیدکنندة اجتماعی. تازه های علوم شناختی،16(3)،42-52.

شفیعی، ح. زارع، ح.، علیپور، ا.، حاتمی، ج.، و شفیعی، م. (1393). ساخت و اعتباریابی آزمایه رایانهای دات- پروب کلمهای جهت بررسی سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی.مجله علوم رفتاری،8(2)، 149-154.

عبدی، ا.، عربانی، ع.، حاتمی،ج .و پرند،ا.(1393).اثربخشي بازي هاي رايانه اي    شناختي بر بهبود حافظة كاري، توجه و انعطاف پذيري شناختي در كودكان مبتلا .فصلنامه کودکان استثنائی،14(1)،10-34.ADHDبه

کمیجانی، ا.، مظاهری ، م.، و حاتمی، ج . (1393).سازمان یافتگی پارادایم گونه هویت دینی و مدرن در هویت نسل جوان.پژوهشهای اجتماعی روانشناختی،4(41)،127-138.

حشمتی،ر.، حاتمی ، ج . بهرامی ،ه،و صادقیان،س. (1393).بررسى تعيين کننده هاى کيفيت  .مجله علوم رفتاری،12(3)،1-14.CAD زندگی مرتبط با سلامت در بیماران

حاتمی، ج . خورشیدی، م.،بهرامی احسان، ه.، رحیمی، س.،و حاتمی،ا.(1392). نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژههاي هیجانی درافراد داراي ناگویی خلقی . فصلنامه روانشناسی کاربردی، 7(1)،69-83 .

نجات ، پ. تهرانی ،پ.، و حاتمی، ج.(1392).نقش عضویت گروهی و قدرت بازنمایی در رابطه بین شناخت های ضمنی و آشکار. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 4(4)، 17-32.

نیک فرجام، م.، اسکندری، ح.، و حاتمی، ج. (1392). مقايسه كيفيت اتحاد درماني درمانگران مبتني بر كاربرد مدلهاي ارتباطي. فصلنامه پژوهشهای روان شناسی اجتماعی، 3 (12)، 95-114.

حاتمی، ج.، حسینی،م. م.، و حاتمی، ا. (1392). شیوة مواجهه خانوادههای مذهبي با موقعیتهای تعارضي هویتی: مقایسه دو نسل. مجله روان شناسی، 17، 420-434.

حاتمی، ج. صادقیه، ه.(1391).  روان شناسی تکاملی. تالیف جان توبی و لدا کاسمیدس، ویراستار دیوید باس. تهران، نشر بینش نو.

بابایی، ص. ، حاتمی، ج.، نظری، م.، و عیسایی، س.(1391). پتانسیل های وابسته به رویداد(ERPs ) در دو تیپ شخصیتی  BAS  (تکانشگر) و BIS   (مضطرب) حین انجام تکلیف حافظه کاری عاطفی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 14(4)، 13-28.

حاتمی، ج.، حاتمی، ا.(1391). آینده ای برای یک مفهوم :بررسی تاثیرات احتمالی علم، فناوری و سبک زندگی جدید بر تغییر مفهوم خود(خویشتن).  رویش روانشناسی، 2(3)، 63-84.

نجات، پ.، حاتمی ، ج.(1391) . نقش هماهنگی شناختی در رابطه شناخت اجتماعی ضمنی و آشکار. شناخت اجتماعی، 1(1)، 7-21.

عبدی ، ا.کرمی، م.،و حاتمی، ج.(1391). اثربخشی تقویت حافظه دیداری به طریق بازی درمانی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان دارای اختلال نوشتن. پژوهش در علوم توانبخشی،8(4)،1-11.

ذبیح زاده، ع.،مظاهری، م.، و حاتمی، ج.(1391). تاثیر فرهنگ به عنوان چارچوب داوری در سبک تصمیم گیری بالینی روان درمانگر. مجله روان شناسی،63، 214-233.

بهجتی ، ز.، حاتمی، ج .، رستمی، ر.،و خمامی، س.(1391). مقایسه ی اثر ارجاع به خود در حافظه ی کاری عاطفی در دو گروه زنان افسرده و غیر افسرده. مجله روانشناسی بالینی، 14، 51-59.

نجات، پ. و حاتمی، ج.(1391). بررسی آزمون تداعی ضمنی  : مقایسه ی بین سازه ای و راهبردهای پاسخدهی آزمودنی ها، فصلنامه تازه های علوم شناختی،4(1)، 87-75

Sadeghiyeh, H. ,Khorrami ,A.& Hatami, J.(2012). Gender differences in empathy for pain: A  single-pluse transcranial magnetic stimulation study. Clinical neurophysiology,42(1-2):62.

نجات، پ. و حاتمی، ج.(1391).تاثیرپذیری از تصورات قالبی جنسیتی در ادامه تحصیل و شغل گزینی: تمایز بین دانشجویان ریاضی، فنی و علوم انسانی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 6(2)، 122-107.

نجات، پ.؛ پورنقاش تهرانی، س.؛ و حاتمی، ج.(1390). تصورات قالبی جنسیتی مرتبط با گروه رشته های تحصیلی مختلف در ذهن دانشجویان ایرانی. پژوهشهای روان شناسی اجتماعی، 1(3)، 18-1.

آقابابایی، ن. و حاتمی ، جواد.(1391). نقش فرد و موقعیت در قضاوت اخلاقی. معرفت اخلاقی،3(2)،78- 73 

حاتمی، ج.؛ قربعلی، ا. و بی جن خان، ف.(1390). تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی ، اروپایی وآسیای شرقی: یک مطالعهمقدماتی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 

حاتمی، جواد.زمانی، رضا (1382). تأثیر حالات خلقی برسرعت پردازش ذهنی .مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 32 (2)، 35- 1

حاتمي ، ج (1388) . علم شناخت در روان شناسی مدرن و گذشته فلسفی روان شناسی در ایران: یک مطالعه تاریخی. پژوهشهای روان شناختی ، 12(3،4)،143-112.

درخشان پور، ا.، حاتمی، ج.و افروز، غ.(1390). بررسی تاثیر آموزش زبان دوم (انگلیسی) بر میزان عزت نفس و الگوی لکنت در زبان اول (فارسی) و زبان دوم(انگلیسی). تازه های علوم شناختی، 13(3) :18-9.

زجاجی، ص.، کنگاورانی، م.و حاتمی، ج.(1390).توسعه ی یک معماری شناختی محاسباتی به منظور شبیه سازی تاثیر اضطراب صفتی بر حافظه کاری. تازه های علوم شناختی، 13(3) : 79-71.

Aghababaei, N., Farahani, H., & Hatami, J. (2011). Euthanasia attitude; A comparison of two scales.          .     Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 4   

آقابابایی، ن.و حاتمی، ج.(1390).بررسی اثر آموزه ی اثر دوگانه و نقش قصد در قضاوت اخلاقی. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی،4 (3): 87-79. 

آقابابایی، ن.، حاتمی، ج.و رستمی، ر.(1390). نقش ویژگیهای فردی و الگوی قضاوت در نگرش به اتانازی. مجله پرستاری مراقبت ویژه، 4 (1): 32-23.

عروجی، ن.، حاتمی، ج.و خرمی بنارکی، آ.(1390). بررسی اثر ارجاع به خود و ارجاع به دیگری در پردازش صفات مثبت و منفی. تازه های علوم شناختی، 13(3): 36-27.

صادقیه، ه.، آقابابایی، ن.، حاتمی، ج.و خرمی بنارکی، آ.(1390).مقایسه همدلی موقعیتی و خصیصه ای با توجه به نقش جنسیت. پژوهشهای روان شناسی اجتماعی، 1(2):1-16.

کاظم پور، م.، جعفری، م. ج.، محرابی، ی.، علیمحمدی، ا.و حاتمی، ج.(1390). بررسی اثر صدای کم فرکانس بر عملکرد ذهنی در حین انجام محاسبات ریاضی. سلامت کار ایران،8 (2): 51-40.

پولادی ، ف.، حاتمی، ج.، عقابیان، م.و زاده محمدی، ع .(1389). بررسی عصب شناختی ریتم در موسیقی دستگاهی ایران. تازه های علوم شناختی.12(3)

Tavakoli Khomeini, M., Hatami,J.& Thorngate, W.(2010).Changing stereotypes in Iran and Canada using computer mediated communication..Journal of International Communication .23(1).

بشارت ، م.ع. محمدی ، ک . پورنقاش تهرانی ، س،و حاتمی، ج.(1388) بررسی اثر سخت کوشی و کمال گرایی بر رابطه استرس و پاسخهای هیجانی. روانشناسی معاصر 1(پیاپی7).

کاظم پور، م.، جعفری، م. ج.، محرابی، ی.، علیمحمدی، ا.و حاتمی، ج.(1387). بررسی اثر صدای کم فرکانس بر عملکرد ذهنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.18(63).

Pouladi, F., Oghabian, M. A., Hatami, J., & Zadehmohammadi, A. (2010). Involved brain areas in processing of Persian classical music: an fMRI study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1124-1128.

Alimohamdi, I, Nassiri, P.,Azkhoosh, M.,& Hatami, j.(2008). Psychometric properties of the  Persian version of Weinstein noise sensitivity scale (2008).International Journal of Psychology.2 (1):61-79.

حاتمی ، ج و همکاران(1384 ) . بررسی تغییرات جریان خون ناحیه ای مغزهنگام دستیابی به تجربه مذهبی با استفاد از روش مقطع نگاری با  فوتون گاما (SPECT) . مجله روان شناسی، 9 (3)،291- 279

حاتمی ، ج .، زمانی ، ر.(1382).تأثیر حالات خلقی برسرعت پردازش ذهنی .مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی. 32 (2): 35- 1

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی