پیشینه علمی - اجتماعی

دکتر سید کمال خرازی

متولد 1323 تهران
استاد دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی
رئيس هيأت امنای مؤسسه آموزش عالی علوم شناختي

رئيس هيأت امنای مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

رئیس کمیسیون روان شناسی شناختی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

رئیس کمیته برنامه ریزی علوم و فناوریهای شناختی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 گرايش علمی:

علاقة مطالعاتی دكتر خرازي عمدتاً متمركز بر علوم شناختی و روان شناسي شناختي است. او به طور خاص در زمينة روان شناسی شناختی و آموزش و پرورش شناختي به تدريس، تحقيق و انتشار كتاب می پردازد. از جمله اقدامات دكتر خرازي تلاش برای تدوین برنامه های درسی رشته های زیر شاخه مجموعه علوم و فناوریهای شناختی در شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تجقیقات و فناوری و توسعه علوم شناختی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  کشور است.

دروس دانشگاهي:

دكتر خرازي استاد دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی است و به تدريس دروس روان شناسي شناختی و علوم تربيتي اشتغال دارد. از درسهايي كه او تا به حال در زمينة روان شناسي در سطح کارشناسی ارشد و دکترا تدريس كرده است مي توان موارد زير را نام برد:

 • روان شناسي رشد شناختي
 • روان شناسي كودكان خلاق و تيز هوش
 • روان شناسي شناختي
 • روان شناسي تربيتي
 • روشهاي نوين اصلاح رفتار
 • مبانی علوم شناختی

انتشارات:

 • راهنماي روان شناسي شناختي و علم شناختی، تاليف  كمال خرازي- رمضان دولتي، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1388
 • روان شناسي تربيتي: اصول و كاربرد آن، تاليف جان گلاور- راجر برونينگ، ترجمه خرازي، مركز نشر دانشگاهي، 1386    
 • راهبردهاي يادگيري و يادسپاري، تاليف آن رفوث ليل- لئونارد دوفابو، ترجمه خرازي، نشر ني، 1375
 •  روان شناسي شناختي براي معلمان، تاليف جان برونينگ، رويس  رانينگ، راجر برونينگ، ترجمه خرازي، مركز نشر دانشگاهي، 1377
 • فرهنگ توصيفي روان شناسي شناختي، تاليف مايكل آيسنك، ترجمه خرازي، رمضان دولتي، محسن رئيس قاسم، حسين كمالي، نشر ني، 1379
 • مقدمه اي بر آموزش و پرورش شناختي: نظريه و كاربرد، تاليف آدريان اشمن، رابرت كانوي، ترجمه خرازي، پژوهشكده علوم شناختي، 1384
 • كاربرد روان شناسي در آموزش مديران، تاليف ديويد استات، ترجمه خرازي، انتشارات سمت، 1388 
 • مقدمه اي بر روان شناسي سياسي، تاليف مارتا كاتم و همكاران، ترجمه خرازي و علاقه بند راد، مركز نشر دانشگاهي، 1386
 • تفكر كودكان، تاليف رابرت زيگلر و مارتا آليبالي، ترجمه و تلخيص خرازي، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1387
 • كاوش در رشد شناختي: كودك همچون حل كننده مسئله، تاليف آليسون گارتون، ترجمه خرازي، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1386
 • تغيير ذهنها : علم و هنر تغییر ذهن خود و دیگران، تاليف هوارد گاردنر، ترجمه خرازي، نشر ني، 1388
 • لوح فشرده کارگاه روش نوين اصلاح رفتار، ترجمه خرازي، 1386
 • روان شناسي شناختي، تاليف رابرت استرنبرگ، ویراسته چهارم، ترجمه خرازي و حجازي، 1387
 • مغز یادگیرنده: تالیف بلیک مور و فریث، ترجمه خرازی، انتشارات سمت، 1388
 • درآمدی بر آگاهی، تالیف پاپینیو و سلینا، ترجمه خرازی، 1388
 • علوم اعصاب، علوم تربیتی و مغر، تألیف پاول هوارد- جونز، ترجمه خرازی، انتشارات سمت، 1390
 • مبانی آموزش و پرورش شناختی، تألیف خرازی و تلخابی، انتشارات سمت، 1390
 • مبانی علوم اعصاب شناختی، تألیف برنارد بارس و نیکول گیج، ترجمه خرازی، انتشارات سمت، 1393 
 • نظریه­های علم شناخت، تألیف هوزی لوئیس برمودز، ترجمه خرازی، مرکز نشر دانشگاهی، 1395
 • واژه­نامه علوم شناختی، گردآوری خرازی، انتشارات فرهنگ معاصر، 1396
 • مقدمه­ای بر علوم و فناوریهای شناختی و کاربرد آن، تدوین خرازی، انتشارات سمت، زیر چاپ

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی