پیشینه علمی - اجتماعی

دکتر مهدی پورمحمد

ایمیل : m_purmohammad@yahoo.com

purmohammad@iricss.org

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

تحصیلات

پسادکتری (1395 )، روانشناسی زبان، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، ایران، بورس بنیاد ملی نخبگان

دکتری (۲۰۱۵)، زبانشناسی(روانشناسی زبان) ، دانشگاه برن، سوییس

کارشناسی ارشد( ۲۰۱۲)، روانشناسی زبان، دانشگاه ادینبورگ، انگلستان

کارشناسی ارشد( ۱۳۸۷)، آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

کارشناسی ( ۱۳۷۷)، زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، ایران، پذیرش با  رتبه ی 42 کنکور سراسری

آثار:

الف_ مقالات

Purmohammad, M. (2015). Grammatical encoding in bilingual language production: A focus on code switching. Frontiers in Psychology. 6:1797. doi:10.3389/fpsyg.2015.01797.

Purmohammad, M. (2015). Linguistic Alignment in L1-L2 Dialogue. Language and Dialogue, Vol. 5(2), 312–333. doi 10.1075/ld.5.2.07pur.

Purmohammad, M. (2015). Processes of language selection in bilinguals: A focus on models of bilingual language production and comprehension. In Editum, PERSPECTIVAS LINGÜÍSTICAS., 117-132. Spain.

حکیمی، س. پاک نژاد، پ. اصیلی، ص. پورمحمد، م. ابهریان، پ.( 1396). اسم و فعل در ناحیه بروکای گویشوران فارسی: شواهدی بااستفاده از تکنیک TMS.  هفتمین همایش بین المللی علوم شناختی.تهران.

پورمحمد، م.، ساعی، ع. ( 1396). انطباق بین مدل های نوروبیولوژی زبان و مدل های تولید زبان در حوزه روانشناسی زبان.  هفتمین همایش بین المللی علوم شناختی. تهران.

پورمحمد، م. ( ۱۳۹6). زبان شناسی شناختی. در ک. خرازی( گردآورنده). مقدمه ای بر علوم وفناوریهای شناختی شناختی و کاربردهای آن. ص .ص.۱33-161. انتشارات سمت.

پورمحمد، م.، عباسی، ز. ( ۱۳۹۵). کاربرد رویکردهای زبانشناسی شناختی در آموزش زبان دوم با محوریت آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا). در م. میردهقان، مجموعه مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان،ص.ص. 1094-1119.  نشر خاموش، تهران.

پورمحمد، م. ( ۱۳۸۷ب). بررسی تعاریف ارائه شده برای دوزبانگی و انتخاب تعریفی مناسب با دوزبانگی در مازندران. مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان،ض. تاج الدین، ز.، عباسی ( گردآورندگان)، (71-82)، انتشارات کانون زبان ایران. تهران.

پورمحمد، م. (۱۳۸۷ ج). رمزگردانی در گفتار گویشوران دوزبانه: با تأکید بر رمزگردانی گویشوران مازندرانی( بابلی) در گفتار فارسی. مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ض. تاج الدین، ز.، عباسی، (گردآورندگان)،( 83-106)، انتشارات کانون زبان ایران. تهران

.ب_ تألیفات:

پورمحمد، م.( 1397). روانشناسی زبان. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت). تهران

پورمحمد، م.(زیرچاپ). روش ها و ابزارهای نوین در مطالعات زبانی. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت). تهران

 پورمحمد، م.( ۲۰۱۴) ، آموزش فارسی مقدماتی به غیرفارسی زبانان، کری ایت اسپیس ایندیپندنت پلتفرم، آمریکا

 پورمحمد، م.،( ۲۰۱۳)، دستور کاربردی زبان فارسی، با تأکید بر مهارت صحبت کردن)آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان(، کری ایت اسپیس ایندیپندنت پلتفرم، آمریکا

پورمحمد، م.،( ۲۰۱۳)،آموزش مهارت صحبت کردن فارسی به غیر فارسی زبانان،( ۲۰۱۳)، کری ایت اسپیس ایندیپندنت پلتفرم، آمریکا

ج_ترجمه:

کیوی، ک.، ( ۱۳۸۴). مبانی ایرانی کمپوزیسیون- دستگاه، تحقیقی پدیدارشناسی درباره ی مقام های موسیقایی، ترجمه ی مهدی پورمحمد، تهران، هنر و فرهنگ

پالمر، ک.، ( ۱۳۸۴).  تاریخ موسیقی. ترجمه مهدی پورمحمد، تهران، فصلنامه ی هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 فرهت، ه.،( ۱۳۸۰).  دستگاه در موسیقی ایرانی، ترجمه  مهدی پورمحمد، تهران، پارت

فرهت، ه.،( ۱۳۷۸).  موسیقی سنتی ایرانی، ترجمه مهدی پورمحمد، تهران، پارت

نتل، ب.، ( ۱۳۸۳).  درآمد چهارگاه، تحقیقی درباره اجرای موسیقی ایرانی. ترجمه مهدی پورمحمد، تهران، فصلنامه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد

 زونیس، ا.، ( ۱۳۷۸). موسیقی کلاسیک ایرانی. ترجمه ی مهدی پورمحمد، تهران، پارت.

بورس های اهدایی:

- بورس پسادکتری، بنیاد ملی نخبگان، 1395

- جایزه Seed Money برای ارتقاء تحقیقات و محققان جوان، دانشگاه برن سوییس، ( 2013)

- جایزه  بنیاد دکتر ژوزفین کارمن(Dr. Joséphine de Kármán- Stiftung )، دانشگاه برن سوییس، (۲۰۱۳)

سوابق تدریس:

- مبانی علوم شناختی، کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی،موسسه آموزش عالی علوم شناختی

-  روش تحقیق در علوم شناختی زبان. دکتری زبانشناسی شناختی( ۱۳۹۵- تاحالا)، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- مبانی  زبانشناسی شناختی. دکتری زبانشناسی شناختی( ۱۳۹۵- تاحالا)، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- اصول زبانشناسی شناختی، کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دانشگاه تهران

- زبانشناسی شناختی. کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی( 1394- تاحالا)، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- روانشناسی زبان.کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی( 1394- تاحالا)، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- روانشناسی زبان. کارشناسی ارشد زبانشناسی و آزفا ( 1394- تاحالا)، دانشگاه علامه طباطبایی

- تهیه و تدوین مواد  درسی. کارشناسی ارشد آزفا ( 1394- تاحالا)، دانشگاه شهید بهشتی

-  دروس مترجمی زبان( 1394- تاحالا)، دانشگاه پیام نور ، واحد تهران جنوب

- آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان( 1389-1386)، کانون زبان ایران

- آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان( 1388). دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره)

راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد/ رساله دکتری

- علیرضا سایی (1396)، اثر تحریک ناحیه اربیتوفرونتال بر تصمیم گیری عاطفی در پردازش زبانی، یک مطالعه تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- محمدامین نواب (1396)،  تفاوتهای جنسیتی و میزان شاخصیت طبقه‌بندی‌ها عادی و موردی عاطفی و غیرعاطفی، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- علیرضا بندلی (1396)، تمایز های واکنش های مغزی در بی‌قاعدگی های نحوی و بی‌قاعدگی های معنایی بر اساس شواهد ناشی از پتانسیل های وابسته به رویداد (ERPs) در زبان فارسی، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

- محسن صداقت کیش (1397)، بررسی توجه بصری در درک جذابیت چهره با روشنایی های متفاوت چشم ها و لب، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- علیرضا مشکین مهر (1397)، بررسی اثر به کارگیری اصول آموزش مغز محور بر فراگیری و به یادآوری لغات در آموزش زبان خارجی، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- بهنام کرمی (1396)، مدلسازی شناختی مکانیزمهای فهم استعاره با استفاده از مدل بیزین شناخت، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- مجید خلیلی (1397)، فرسایش زبانی در بیماران سندرم قفل شدگی کامل (بررسی ویژگی های زبانی)، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- عباس مولایی (1397). تاثیر هیجانی شبکه های اجتماعی مجازی بر دسترسی واژگانی در بزرگسالان فارسی زبان، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- یحیی سیمایی ( 1397). طراحی برنامه بهبود مهارت خواندن با روش واقعیت مجازی و بررسی اثربخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان دارای نارساخوانی، رشته : کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد/ رساله دکتری

- سهیل حسینیان (1397). بررسی تاثیر موسیقی دستگاهی ایرانی بر روی  هیجانات ادراک شده و احساس شده، کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دانشگاه تهران.

- سعیده مویدفر( 1397)، مقایسه مدت زمان واکنش مراحل بازیابی واژگانی افراد سالمند طبیعی با افراد مبتلا به آلزایمر خفیف بر اساس مدل لولت، دانشگاه اصفهان  رشته: کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

- زیارت زاده (1397) دانشگاه تربیت مدرس رشته: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی

- مهسا  اختیارزاده  (1397). تهیه و تدوین درسنامه­ی آموزش زبان فارسی با رویکرد تکلیف­محور برای کودکان ایرانی مقیم خارج: مطالعه موردی مدارس کشور سوئد، دانشگاه شهید بهشتی. رشته: کارشناسی ارشد آزفا

- محمد پارسا ( 1397) . تهیه و تدوین متون کمک آموزشی خواندن برای دانشجویان غیر‌فارسی‌زبان رشته زبان و ادبیات فارسی با تکیه بر مهارت درک مطلب بر پایه رویکرد شناختی دانشگاه شهید بهشتی. رشته: کارشناسی ارشد آزفا

- Fatemeh Soleymani (2019). The Effects of Word Length, Word Frequency, and Sentential Predictability on Fixation Durations in Reading of Persian.  Ankara, Turkey

- سحر آقاجری (1396). بررسی نقش حرکت در ادراک هیجانات موسیقی موسسه آموزش عالی علوم شناختی.کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی.

- علی خسروی(1397). الگوی هیجانی در متن، شناسایی و اعتبار سنجی واژگان هیجانی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی. دکتری مدلسازی

- عزیز علیزاده (1397). مدلسازی رایانشی تاثیر پیام های ترغیب کننده در تغییر نگرش افراد جامعه، موسسه آموزش عالی علوم شناختی. دکتری مدلسازی

- زهرا مهرپور (1397). نقش مداخلات کلامی استعاری بر مشکلات کودکان دچار اختلال نقص توجه /بیش فعالی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی. دکتری زبانشناسی شناختی.

- رضا دانش پژوه (1397). اثربخشی آموزش حل مساله مدل دزوريلا در بهبود رضایت شغلی کاركنان با اثر میانجی جنسیت و سبکهای تصمیم گیری، موسسه آموزش عالی علوم شناختی. دکتری روانشناسی شناختی

پژوهشکده علوم شناختی. دکتری روانشناسی شناختی

- هاجر منتظری (1397). مقایسه عملکردهای شناختی در دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم دبستان در مدارس با رویکرد شناختی و مدارس بدون رویکرد شناختی شهر تهران، رشته: کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

- فائزه حیدری(1397). اثر تغییر رنگ چهره بر روی ادراک هیجان. رشته: کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

پروژه های پژوهشی:

• نقش شباهت ساختاری و زمان فعل در ساخت بازنمایی های نحوی یکپارچه در دوزبانه ها، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی

• طراح و مجری "آزمون بین المللی زبان فارسی" “International Persian Language Testing، کانون زبان ایران، 1388

•  اجرای سی برنامه تلویزیونی و سخنرانی در حوزه های زیر در شبکه های تلویزیونی جام جم یک ، دو و سه (1391):

دوزبانگی، آموزش فارسی به غیرفارسی زبان ها، مرگ زبان ها، رمزگردانی گویشوران دوزبانه، عصب شناسی رمزگردانی، روانشناسی زبان در حوزه رمز گردانی،

ارائه سخنرانی:

پورمحمد، م.، ( 1396). عصب شناسی زبان، دوزبانگی و تهیه محتوی درسی زبان دوم. دانشگاه شهید بهشتی.

پورمحمد، م.، ( ۱۳۹5). آموزش زبان در کلاس های چندزبانه: با تاکید بر آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان. دانشگاه شهید بهشتی

پورمحمد، م.، (۲۰۱۳). رمزگردانی، سنگ محک مدل های تولید زبان دوزبانه ها، کارگروه برنامه های دکتری، انستیتوی مطالعات چندزبانگی،  دانشگاه فریبورگ، سوییس

پورمحمد، م.، (۲۰۱۳). پردازش زبانی در رمزگردانی های درون فعل های مرکب. گردهمایی بلینگ (BELING-KOLLOQUIUM دانشگاه برن، سوییس

پورمحمد، م.، (2015). پردازش فعل های مرکب دوزبانه.  مدرسه زمستانی. دانشگاه فریبورگ. 2 تا 4 فوریه

پورمحمد، م.، (۲۰۱۴).  رمزگشایی دستوری در تولید زبان گویشوران دوزبانه. ارائه شده در گردهمایی بلینگ (BELING-KOLLOQUIUM )، دانشگاه برن، سوییس

پورمحمد، م.، ( ۲۰۱۲). مدل تداخل واژگانی-معنایی در تولید گفتار گویشوران دوزبانه. ارائه شده در 33rd Language at Edinburgh Lunch. دانشگاه ادینبورگ، انگلستان

سوابق اجرایی

سرپرست آموزش زبان های غیر انگلیسی، کانون زبان ایران( ۱۳۹۴ تا حالا)

 سرپرست گروه زبانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی( ۱۳۹۴ تا حالا)

مدیر آموزش و پژوهش موسسه آموزش عالی علوم شناختی ( 1397 تا حالا)

داور فصلنامه تازه‌هاي علوم‌شناختي( ۱۳۹۴ تا حالا)

داور صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( معاونت علمی ریاست جمهوری)

افتخارات و جوایز:

احراز رتبه سوم  جایزه باور در حوزه علوم انسانی دانشجویان ایرانی در اروپا، ۱۳۹۴

احراز مقام دوم در بخش ترجمه در جشنواره کتاب معلم سال ۱۳۸۲

برگزیده  در طرح انتخاب ۱۱۰ جوان برتر، سازمان ملی جوانان، ۱۳۷۹

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی