برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی – مغز و شناخت

مقدمه:

علوم اعصاب شناختی با گرایش مغز و شناخت یکی از رشته های علوم شناختی می باشد  که  به مطالعه مبانی عصب شناختی کارکردهای شناختی انسان می پردازد

دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی (مغز و شناخت) با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است و هدف دوره تربیت محقق و مدرس در حوزه مغز و شناخت با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و نظام آن :

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفا به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده (پروپوزال)  خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل 36 واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دكتری تخصصی  علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی – مغز و شناخت

آموزشی

درس های الزامی

10 واحد

درس های  اختیاری

8  واحد

پژوهشی

رساله

18 واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و درس های اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 18 واحد درسی است.

درس های جبرانی

جدول دو – درس های جبرانی دکتری تخصصی  علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی – مغز و شناخت

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعات کلاس

پيشنياز

جمع

نظری

جمع

نظری

-

نوروآناتومی و نوروفيزيولوژی

2

2

32

32

-

روش­های پردازش و تحليل سيگنال­ در علوم اعصاب

2

2

32

32

-

زبان تخصصی (در علوم اعصاب شناختی)

2

2

32

32

-

جمـــع

6

* دانشجویان هر یک از دو گرایش حداكثر شش واحد جبرانی از میان دروس جدول 4 به تشخيص گروه انتخاب می­کنند.

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم اعصاب شناختی می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه –  درس های الزامی دكتری تخصصی علوم شناختی -  علوم اعصاب شناختی- مغز و شناخت

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

علوم اعصاب شناختی (1)

2

الزامی

-

علوم اعصاب شناختی (2)

2

الزامی

علوم اعصاب شناختی (1)

نوروبيولوژی سلولیو مولكولی

3

الزامی

-

استنباط آماري كاربردی

3

الزامی

-

جمع درس های الزامی

10

درس های اختیاری

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد 8 واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید.

عناوین درس های  انتخابی در جدول شماره چهار  آمده است.

جدول چهار –درس های  اختیاری دكتری تخصصی علوم شناختی -  علوم اعصاب شناختی- مغز و شناخت

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نوروبيولوژی يادگيری و حافظه

2

اختياری

علوم اعصاب شناختی 1

نوروبيولوژی سلولی و مولكولی

علوم اعصاب شناختی زبان

3

اختياری

___

زبان ، مغز و شناخت

3

اختياری

___

همبسته هاي عصبی آگاهي

2

اختياری

علوم اعصاب شناختی1

اختلالات شناختی

2

اختياری

علوم اعصاب شناختی1

روانشناسي شناختی

2

اختياری

___

نوروپسيكوفارماكولوژی

2

اختياری

___

مبانی شناختی در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

2

اختياری

___

روش های آزمايشگاهی در علوم اعصاب شناختی

3

اختياری

___

الكتروفيزيولوژی

2

اختياری

___

اصول تصويربرداری تشديد مغناطيسی كاركردی (fMRI)

2

اختياری

___

سايكوفيزيك بينايی

2

اختياری

___

سازوكارهای عصبی شناخت بينايی

3

اختياری

___

مباحث ويژه در مغز و شناخت 1

2

اختياری

___

مباحث ويژه در مغز و شناخت 2

2

اختياری

___

حداكثر دو درس از ساير رشته هاي (با تأييد استاد راهنما و گروه هر يك به ارزش 2 واحد)

4

اختياری

___

جمع واحدهای اختیاری

28

نیمسال بندی درس ها

 دکتری تخصصی علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی- مغز و شناخت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های پيشنياز با نظر استاد راهنما و يا گروه

1046

علوم اعصاب شناختی (1)

2

الزامی

1048

نوروبيولوژی سلولی

3

الزامی

يك درس اختياری با نظر استاد راهنما

2 يا 3

اختياری

درس های نیمسال دوم

1047

علوم اعصاب شناختی (2)

2

الزامی

1049

استنباط آماری كاربردی

3

الزامی

يك درس اختياری با نظر استاد راهنما

2 يا 3

اختياری

درس های نیمسال سوم

يك يا دو درس اختياری با نظر استاد راهنما

2 يا 4

اختياری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

 1205

رساله دکتری

18

پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی