برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی

مقدمه:

علوم اعصاب شناختی با گرایش رایانش و هوش مصنوعی یکی از رشته های علوم شناختی می باشد که به کاربست یافته های علوم اعصاب شناختی در توسعه رایانش و هوش مصنوعی می پردازد.

دوره دکتری علوم شناختی- رایانش و هوش مصنوعی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، گرایش رایانش و هوش مصنوعی تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و نظام آن:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفا به اخذ دروس آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده ( پروپوزال)  خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل 36واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دكتري تخصصی علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رايانش و هوش مصنوعی

آموزشی

درس های الزامی

10 واحد

درس های اختیاری

8   واحد

پژوهشی

رساله

18 واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 18 واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی

جدول دو – درس های جبرانی دکتری تخصصی علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رايانش و هوش مصنوعی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

ساعات کلاس

پیشنیاز

نوروآناتومی و نوروفيزيولوژی

2

نظری

32

--

روش­هاي پردازش و تحليل سيگنال­ (در علوم اعصاب)

2

نطری

32

--

زبان تخصصی (در علوم اعصاب شناختی)

3

نطری

32

--

جمع

6

* دانشجویان حداكثر شش واحد جبراني از میان درس های جدول 2 به تشخيص گروه انتخاب خواهند کرد.

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم اعصاب شناختی و کاربست یافته های آن در توسعه هوش مصنوعی می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه – درس های الزامی دكتری تخصصی  علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رايانش و هوش مصنوعی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

علوم اعصاب شناختی (1)

2

الزامی

___

علوم اعصاب شناختی (2)

2

الزامی

علوم اعصاب شناختی (1)

نوروبيولوژی سلولی و مولكولی

3

الزامی

___

استنباط آماري كاربردی

3

الزامی

___

جمع

10

درس های اختیاری

درس های اختیاری جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد 8 واحد از دروس اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید. عناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار– درس های اختیاری دكتری تخصصی علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رايانش و هوش مصنوعی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

شبكه هاي عصبی مصنوعی

3

اختیاری

___

پردازش تصوير ديجيتال

3

اختیاری

___

حسابگري زيستی

3

اختیاری

___

سامانه هاي پويا در علوم اعصاب

3

اختیاری

___

يادگيري ماشين

3

اختیاری

___

بازشناسی الگو

3

اختیاری

___

مجموعه ها و منطق فازی

3

اختیاری

___

پردازش سيگنال های ديجيتال

3

اختیاری

___

بينايی ماشين

3

اختیاری

___

مباحث ويژه در رايانش ، هوش مصنوعی و شناخت 1

2

اختیاری

___

مباحث ويژه در رايانش ، هوش مصنوعی و شناخت 2

3

اختیاری

___

حداكثر دو درس از ساير رشته ها (با تأييد استاد راهنما و گروه هر يك به ارزش 2 واحد)

4

جمع

26

* دانشجویان گرایش رایانش و هوش مصنوعی بايد هشت واحد از درس های اختیاری جدول4  را متناسب با موضوع رساله و با موافقت استاد راهنما و گروه بگذرانند. به صلاحدید استاد راهنما و با توجه به موضوع رساله و با تایید گروه، دانشجویان گرایش رایانش و هوش مصنوعی مجاز به انتخاب واحدهای اختیاری از جدول 2 نیز هستند.

نیمسال بندی درس ها

دکتری تخصصی علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی - رايانش و هوش مصنوعی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های پيشنياز با نظر استاد راهنما و يا گروه

1046

علوم اعصاب شناختی (1)

2

الزامی

1048

نوروبيولوژی سلولی

3

الزامی

يك درس اختیاری با نظر استاد راهنما

2 يا 3

اختیاری

درس های نیمسال دوم

1047

علوم اعصاب شناختی (2)

2

الزامی

1049

استنباط آماری كاربردی

3

الزامی

يك درس اختیاری با نظر استاد راهنما

2 يا 3

اختیاری

درس های نیمسال سوم

يك يا دو درس اختیاری با نظر استاد راهنما

2 يا 4

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

 1205

رساله دکتری

18

 پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی