برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی – روانشناسی شناختی

مقدمه:

روانشناسی شناختی یکی از رشته های علوم شناختی می باشد که به مطالعه کاکردهای شناختی انسان می پردازد.

دوره دکتری روان شناسی شناختی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی روان شناسی شناختی تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. دروس الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و نظام آن:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفاً به اخذ دروس آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده ( پروپوزال ) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل 36واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دكتری تخصصی علوم شناختی - روانشناسی شناختی

آموزشی

درس های الزامی

12 واحد

درس های اختیاری

6 واحد

پژوهشی

رساله

18 واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 18  واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی

جدول دو – دروس جبرانی دکتری تخصصی روانشناسی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

تعداد ساعات کلاس

پیشنیاز

اصول علوم شناختی

2

نظری

32

-

روان شناسی شناختی مقدماتی

2

نظری

32

-

علم اعصاب شناختی

2

نظری

32

-

روش های آماری در علوم شناختی

2

نظری/ عملی

32/16

-

جمع

8

*دانشجویان می توانند بر اساس نظر استاد راهنما 6 واحد از درس های جبرانی جدول دو را انتخاب نمایند.

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی روان شناسی شناختی می پردازند. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه– درس های الزامی دكتری تخصصی روانشناسی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

روانشناسی شناختي پيشرفته

2

نظری

روانشناسی شناختی مقدماتی

شناخت اجتماعی

2

نظری

روانشناسی شناختی مقدماتی

ارزیابی شناختی (1): روش های رفتاری و سایکوفیزیک

3

نظری/عملی

روانشناسی شناختی پيشرفته

ارزیابی شناختی (2): روشهای علوم اعصاب

3

نظری/عملی

روانشناسی شناختی پيشرفته

علم اعصاب شناختی

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

2

نظری

اصول علوم شناختی

جمع  

12

درس های اختیاری

درس های اختیاری که در این برنامه آمده است جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد 8 واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید. عناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار – درس های اختیاری دكتری تخصصی  علوم شناختی -  روانشناسی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

یادگیری و حافظه

3

اختیاری

روانشناسی شناختی پیشرفته

زبان و شناخت

2

اختیاری

روانشناسی شناختی پیشرفته

آگاهی و توجه

2

اختیاری

روانشناسي شناختي پيشرفته

حل مسئله هوش و خلاقیت

2

اختیاری

روانشناسي شناختي پيشرفته

تصمیم گیری و استدلال

2

اختیاری

روانشناسی شناختی پیشرفته

توانبخشی شناختی و اختلالات روانشناختی

2

اختیاری

روانشناسی شناختی پیشرفته

یادگیری و حافظه

تحول شناختی

2

اختیاری

یادگیری و حافظه

جمع  

15

* دانشجو می تواند 6 واحد از درس های اختیاری را با نظر گروه آموزشی بر حسب گرایش خود انتخاب کند.

نیمسال بندی درس ها

دکتری تخصصی  علوم شناختی - روانشناسی شناختی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های جبرانی با نظر استاد راهنما

2

1177

روان شناسی شناختی پیشرفته

2

الزامی

1179

ارزیابی شناختی1  

2

الزامی

2001056

شناخت اجتماعی  

2

الزامی

درس های نیمسال دوم

1180

ارزیابی شناختی  2

3

الزامی

درس های اختیاری

2

اختیاری

درس های نیمسال سوم

درس های اختیاری

2

اختیاری 

درس های اختیاری

2

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

1205

رساله دکتری

18

پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی