برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

مقدمه:

مدلسازی شناختی یکی از رشته های علوم شناختی می باشد  که به مدلسازی کارکردهای شناختی انسان می پردازد.

دوره دکتری علوم شناختی- مدلسازی شناختی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی مدلسازی شناختی تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و نظام آن:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفا به اخذ دروس آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشمهاده ( پروپوزال ) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل 36واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دكتري تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

آموزشی

درس های الزامی

8  واحد

درس های اختیاری

10 واحد

پژوهشی

رساله

18 واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به 18 واحد درسی می باشد.

دروس جبرانی

با توجه به آنکه هدف اصلی دوره جذب افرادی است که دانش  پیش زمینه مدلسازی عددی و تحلیل و همچنین دانش علوم شناختی داشته باشند، درس های جبرانی در حوزه علوم شناختی نیز جزو درس های اختیاری تعیین شده است.

جدول شماره دو – درس های جبرانی دكتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

تعداد ساعات کلاس

پیشنیاز

علم اعصاب شناختی

2

نظری

32

-

روان شناسی شناختی

2

نظری

32

-

اصول علوم شناختی

2

نظری

32

-

جمع

6

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی علوم شناختی و  مدلسازی کارکردهای شناختی انسان می پردازد. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه – درس های الزامی دكتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

روانشناسی شناختی پيشرفته (1)

2

الزامی

___

روش های تحقيق در علوم شناختی

2

الزامی

___

روش های ارزيابي و سنجش در علوم شناختي

2

الزامی

___

روانشناسی شناختی پيشرفته (2)

2

الزامی

روانشناسی شناختی پيشرفته (1)

جمع درس های الزامی

8

درس های اختیاری

درس های اختیاری که در این برنامه آمده است جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد 10 واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید. عناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار – درس های اختیاری دكتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

بازشناسی الگو

3

اختیاری

___

يادگيری ماشينی

3

اختیاری

آمار و احتمال

سيستم های ديناميكی در علوم اعصاب

3

اختیاری

___

تخمين و شناسايی سيستم ها

3

اختیاری

آمار و احتمال

رياضيات زيستی پيشرفته

3

اختیاری

___

شبكه هاي عصبی مصنوعی

3

اختیاری

___

حسابگری زيستی

3

اختیاری

___

فرآيندهای اتفاقی

3

اختیاری

آمار و احتمال

بازشناسی الگو پيشرفته

3

اختیاری

بازشناسی الگو

زبان و شناخت

2

اختیاری

روانشناسی شناختی 2

هيجان و شناخت

2

اختیاری

روانشناسی شناختی 2

يادگيری و حافظه

2

اختیاری

روانشناسی شناختی 1

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

2

اختیاری

___

مباحث ويژه در مدلسازی كاركردها و رفتارهای شناختی 1

2

اختیاری

___

مباحث ويژه در مدلسازی كاركردها و رفتارهای شناختی 2

2

اختیاری

___

مباحث ويژه در مدلسازی كاركردها و رفتارهای شناختی 3

2

اختیاری

___

مباحث ويژه در مدلسازی كاركردها و رفتارهاي شناختی 4

3

اختیاری

___

حداكثر دو درس از ساير رشته ها (با تأييد استاد راهنما و گروه هر يك به ارزش 2 واحد)

4

جمع  

48

*از بین دروس ردیف 5 تا 9 انتخاب حداقل دو درس با تأیید استاد راهنما اجباری است (حداقل 6 واحد)

نیمسال بندی درس ها

دکتری تخصصی علوم شناختی – مدلسازی شناختی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های پيشنياز با نظر استاد راهنما

1072

روانشناسي شناختی پيشرفته 1

2

الزامی

1073

روش های تحقيق در علوم شناختی

2

الزامی

يك درس   اختیاری

اختیاری

درس های نیمسال دوم

1074

روش های ارزيابی و سنجش فرآيندهای شناختی

2

الزامی

1075

روانشناسی شناختی پيشرفته

2

الزامی

يكي از درس های اختیاری

5-9

اختیاری

درس های نیمسال سوم

1087

يادگيری و حافظه

2

اختیاری

1086

هيجان و شناخت

2

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

 1205

رساله دکتری

18

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی