برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی – زبانشناسی

مقدمه:

زبانشناسی یکی از رشته های علوم شناختی است که به مطالعه مبانی شناختی زبان می پردازد.

دوره دکتری زبان شناسی شناختی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی زبان شناسی شناختی تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: درس های  الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و نظام آن:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفاً به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل 36 واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دكتری علوم شناختی – زبانشناسی

آموزشی

درس های الزامی

12 واحد

درس های اختیاری

6  واحد

پژوهشی

رساله

18 واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 18 واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی

جدول دو –  درس های جبرانی دكتری علوم شناختی- زبانشناسی

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعت کلاس

پیشنیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

اصول علوم شناختی

2

-

32

-

-

علوم اعصاب شناختی

2

-

32

-

-

روش های تحقیق در علوم شناختی

2

-

32

-

-

روش‌های ارزیابی و سنجش در علوم شناختی

2

-

32

-

-

آواشناسی

2

-

32

-

-

واج شناسی

2

-

32

-

-

ساخت واژه

2

-

32

-

-

معنی شناسی

2

-

32

-

-

تجزيه و تحليل كلام وکاربرد شناسی

2

-

32

-

-

دستور زایشی (گشتاری)

2

-

32

-

-

مکاتب جدید زبان‌شناسی

2

-

32

-

-

جمع

22

*از مجموعۀ درس های جبراني حداکثر 6 واحد به تشخیص گروه آموزشی بر اساس رشتۀ دانش آموختگی دانشجوی ورودی قابل ارائه می‌باشد. واحدهای جبرانی نباید به صورت یک نیمسال جداگانه ارائه گردند.

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی زبان شناسی شناختی می پردازند. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه – درس های الزامی دكتری تخصصی  علوم شناختی- زبانشناسی

عنوان درس

تعداد واحد ها

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

روش های پژوهش در علوم شناختی زبان

1

1

الزامی

___

مبانی زبانشناسی شناختی

2

الزامی

___

زبان ، مغز و شناخت

2

الزامی

روش های پژوهش در علوم شناختی زبان

استعاره و تلفيق و شناخت

2

الزامی

مبانی زبانشناسی شناختی

زبانشناسی شناختي پيشرفته : نظريه ها و مدل ها

2

الزامی

مبانی زبانشناسی شناختی

علوم اعصاب شناختی زبان

2

الزامی

زبان ، مغز و شناخت

جمع درس های الزامی

12

درس های اختیاری

درس های اختیاری که در این برنامه آمده است جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد 6 واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید. عناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

                          

جدول چهار –  درس های اختیاری دكتری  تخصصی علوم شناختی- زبانشناسی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

زبانشناسی بالينی

1

1

اختياری

زبان ، مغز و شناخت

رشد زبانی و شناختی

2

اختياری

زبان ، مغز و شناخت

بازشناسی الگو

2

اختياری

___

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

2

اختياری

اصول علوم شناختی

زبان قرآن از منظر زبان شناسی شناختی

2

اختياری

استعاره و تلفيق و شناخت

سمينار مسائل متأخر در علوم شناختی زبان

2

اختياری

زبانشناسی شناختی پيشرفته :

 نظريه ها و مدل ها

همگانی هاي زبان و رده شناسی زبان

2

اختياري

به تشخيص گروه آموزشی

نظريه های فراگيری و يادگيری زبان اول و دوم

2

اختياری

به تشخيص گروه آموزشی

سمينار بررسی روابط بينابينی نحو و معنی شناسی

2

اختياری

زبان شناسی شناختی پيشرفته :

نظريه ها و مدل ها

موضوعات متأخر در باره زبان و ذهن

2

اختياری

به تشخيص گروه آموزشی

مسائل نحو شناختی

2

اختياری

به تشخيص گروه آموزشی

زبان ، شناخت و فرهنگ

2

اختياری

به تشخيص گروه آموزشی

جمع درس های اختیاری

28

نیمسال بندی درس های

دکتری تخصصی علوم شناختی - زبانشناسی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

دروس جبرانی از جدول درس های 1 تا 11 با نظر استاد راهنما

1149

مبانی زبانشناسی شناختی

2

الزامی

1150

زبان ، مغز و شناخت

2

الزامی

يكي از درس های اختياری

2

اختیاری

درس های نیمسال دوم

درس های جبرانی از جدول درس های 1 تا 11 با نظر استاد راهنما

1148

روش های پژوهش در علوم شناختی زبان

2

الزامی

1151

استعاره ، تلفيق و شناخت

2

الزامی

يكي از درس های اختياری

2

اختیاری

درس های نیمسال سوم

1152

زبانشناسی شناختی پيشرفته

2

الزامی

1153

علوم اعصاب شناختی زبان

2

الزامی

يكي از درس های اختياری

2

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

1205

رساله دکتری

18

پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی