برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی – فلسفه ذهن

مقدمه:

فلسفه ذهن یکی از رشته های علوم شناختی می باشد که به مطالعه ابعاد فلسفی ذهن و رابطه آن با مغز می پردازد.

این رشته از طریق کنکور دانشجو نمی پذیرد، بلکه مجوز خاص برای برگزاری آن از طریق مصاحبه دارد.

دوره دکتری فلسفه ذهن با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی فلسفه ذهن تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی برای نظریه پردازی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: دروس الزامی، اختیاری و رساله است. دروس الزامی و  اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین          می شوند.

طول دوره و نظام آن:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفاً به اخذ دروس آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده ( پروپوزال ) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل 36 واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دكتری علوم شناختی – فلسفه ذهن

آموزشی

درس های الزامی

14 واحد

درس های اختیاری

6 واحد

پژوهشی

رساله

18 واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل دروس الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 18 واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی

تعداد و نوع واحدهايي که هر دانشجو بايد از ميان واحدهاي جدول بالا بگذراند از سوي گروه آموزشی، بر حسب رشته کارشناسي ارشد دانشجوي پذيرفته شده و نمره او در آزمون ورودي دوره دکتري و در چارچوب مقررات جاري تعيين مي‌شود.

جدول دو – درس های جبرانی دكتری تخصصی علوم شناختی -  فلسفه ذهن

کددرس

نام درس

تعداد واحد

ساعتپیشنیاز

01

معرفت شناسی تطبیقی

23232

02

هستی‌شناسی(گزیده‌ای ازشواهدالربوبیه)(1)

23232

03

هستی‌شناسی(گزیده‌ای ازشواهدالربوبیه)(2)

23232

04

هستی‌شناسی(گزیده‌ای ازشواهدالربوبیه)(3)

23232

05

نفس درفلسفه غرب(1)( از آغازتادکارت ودکارتیان)

23232

06

نفس درفلسفه غرب(2)( دوران جدید ومعاصر)

23232

07

فلسفه علم

23232

08

زبان تخصصی فلسفه ذهن (1)

23232

09

زبان تخصصی فلسفه ذهن (2)

23232

010

منطق جدید

23232

011

شیمی وفیزیک جدید

23232

012

زیست شناسی

23232

013

فلسفه ذهن مقدماتی (ارائه 3 واحد)

23232

014

فلسفه هوش مصنوعی

23232

جمع

28448---

درس های الزامی

درس های الزامی به مسائل بنیادی فلسفه ذهن می پردازند. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه– درس های الزامی دكتری تخصصی علوم شناختی - فلسفه ذهن

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

نفس در فلسفه اسلامی و آيات و روايات (1)

2

الزامی

-

نفس در فلسفه اسلامی و آيات و روايات (2)

2

الزامی

نفس در فلسفه اسلامی و آيات و روايات (1)

فسفه ذهن (1)

2

الزامی

-

فلسفه ذهن (2)

2

الزامی

فلسفه ذهن (1)

مبانی علوم شناختی

2

الزامی

-

مقدمه ای بر علوم اعصاب

2

الزامی

-

سمينار

2

الزامی

-

                                 جمع

14

درس های اختیاری

درس های اختیاری که در این برنامه آمده است جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد 4 واحد از یکی از مجموعه های 4 گانه درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید. عناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار – درس های اختیاری دكتری تخصصی علوم شناختی -  فلسفه ذهن

مجموعه

4 گانه

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مجموعه 1

فلسفه زيست شناسی

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلي

مجموعه 1

فلسفه عصب شناسي

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 1

تكامل و شناخت

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 1

همبسته هاي عصبی آگاهی

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 2

فلسفه و تاريخ فيزيك (با تأكيد بر مكانيك كوانتومی)

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 2

ذهن از نظر منظر نظريه های پيچيدگی و آشوب

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 2

رويكردهای كوانتومي به ذهن

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 2

ذهن از منظر نظريه های اطلاعاتی

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 3

فلسفه دين

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 3

دين از منظر علوم شناختی

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 4

ذهن و زبان

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 4

علوم اعصاب شناختی

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 4

مدل های محاسباتی شناخت

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

مجموعه 4

رويكردهای شناختی به آگاهی

2

اختیاری

درس های پيشنياز و اصلی

    جمع

28

نیمسال بندی درس ها

 دکتری تخصصی علوم شناختی - فلسفه ذهن

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های جبرانی با نظر استاد راهنما

015

نفس در فلسفه اسلامی و آيات و روايات (1)

2

الزامی

017

فلسفه ذهن (1)

2

الزامی

026

همبسته های عصب آگاهي

2

اختیاری

درس های نیمسال دوم

016

نفس در فلسفه اسلامي و آيات و روايات (2)

2

الزامی

018

فلسفه ذهن (2)

2

الزامی

024

فلسفه عصب شناسی

2

اختیاری

درس های نیمسال سوم

019

مباني علوم شناختي

2

الزامی

020

مقدمه ای بر علوم اعصاب

2

الزامی

025

تكامل و شناخت

2

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

021

سمينار

2

الزامی

آزمون جامع

1205

رساله

18

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی