برنامه درسی

دکتری تخصصی علوم شناختی – روانشناسی شناختی – شناخت اجتماعی

مقدمه:

روانشناسی شناختی – شناخت اجتماعی یکی از رشته های علوم شناختی می باشد که به مطالعه مبانی شناختی رویدادهای اجتماعی، ارتباطات جمعی و تصمیم گیری و قضاوت می پردازد.

دوره دکتری شناخت اجتماعی با توجه به ماهیت تحصیلات تکمیلی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی، به صورت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی شده است. در دوره دکتری تخصصی روان شناسی- شناخت اجتماعی تاکید بر تربیت محقق و مدرس با پیشینه نظری قوی می باشد.

برنامه درسی دوره شامل: درس های الزامی، اختیاری و رساله است. درس های الزامی و اختیاری هر نیمسال با تأیید مدیر گروه تعیین می شوند.

طول دوره و نظام آن:

با توجه با آیین نامه های مصوب، طول دوره دکتری تخصصی چهار نیمسال آموزشی و چهار نیمسال پژوهشی می باشد که با نظر استاد راهنما و تصویت گروه می تواند یک نیمسال تحصیلی تمدید شود.

در چهار نیمسال اول دانشجویان صرفاً به اخذ درس های آموزشی می پردازند. دانشجویان قبل از شروع نیمسال پنجم (بعداز قبولی در آزمون جامع آموزشی) باید پیشنهاده ( پروپوزال ) خود را در سامانه آموزشی و پژوهشی ثبت و از آن دفاع نمایند.

تعداد واحدهای دوره دکتری تخصصی شامل 36 واحد آموزشی و پژوهشی به شرح جدول شماره یک است:

جدول یک – واحدهای درسی دكتری تخصصی علوم شناختی -  روانشناسی شناختی – شناخت اجتماعی

آموزشی

درس های الزامی

12 واحد

درس های  اختیاری

6  واحد

پژوهشی

رساله

18 واحد

واحدهای آموزشی

واحدهای آموزشی شامل درس های الزامی و اختیاری است. هر دانشجو موظف به گذراندن 18 واحد درسی می باشد.

درس های جبرانی

جدول دو– درس های جبرانی دكتری تخصصی علوم شناختی -  روانشناسی شناختی – شناخت اجتماعی

عنوان درس

تعداد واحد

تعداد ساعت کلاس

پیشنیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

اصول علوم شناختس

2

32

روان شناسی شناختی مقدماتی

2

32

علم اعصاب شناختی

2

32

روش های آماری در علوم شناختی

1

1

16

32

جمع

7

1

*دانشجویان می توانند بر اساس نظر استاد راهنما 6 واحد از درس های جبرانی جدول دو را انتخاب نمایند

درس های الزامی

درس های  الزامی به مسائل بنیادی روان شناسی شناختی و تبیین رویدادهای اجتماعی می پردازند. عناوین درس های الزامی در جدول شماره سه آمده است.

جدول سه – درس های الزامی دكتری تخصصی علوم شناختی - روانشناسی شناختی- شناخت اجتماعی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

روانشناسي شناختي پيشرفته

2

الزامی

روانشناسی شناختی مقدماتی

شناخت اجتماعی

2

الزامی

روانشناسی شناختی مقدماتی

ارزیابی شناختی (1): روشهای رفتاری و سایکوفیزیک

3

الزامی

روانشناسي شناختي پيشرفته

ارزیابی شناختی (2): روشهای علوم اعصاب

3

الزامی

روانشناسي شناختي پيشرفته

علم اعصاب شناختی

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

2

الزامی

اصول علوم شناختی

جمع درس های الزامی

10

درس های اختیاری

درس های اختیاری که در این برنامه آمده است جنبه انتخابی دارد و دانشجو میتواند بنابر علاقه خود یا آنچه برای انجام رساله او لازم است تعداد 8 واحد از درس های اختیاری را با نظر استاد راهنمای خود و تأیید نهایی گروه انتخاب نماید. عناوین درس های انتخابی در جدول شماره چهار آمده است.

جدول چهار – درس های اختیاری دكتری تخصصی علوم شناختی -  روانشناسی شناختی- شناخت اجتماعی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

مبانی شناختی ادراک اجتماعی، نگرش و اسناد

2

اختیاری

شناخت اجتماعی

تصمیم گیری و قضاوت اجتماعی

2

اختیاری

روانشناسی شناختی پیشرفته

شناخت اجتماعی

خود و هویت

2

اختیاری

روانشناسي شناختي پيشرفته

شناخت اجتماعی

فرهنگ و شناخت

2

اختیاری

شناخت اجتماعی

هیجان و شناخت

2

اختیاری

شناخت اجتماعی

مبانی شناختی رفتارهای بین فردی

3

اختیاری

روانشناسی شناختی پیشرفته

تعامل انسان و ماشین

2

اختیاری

روانشناسی شناختی پیشرفته

روش های تحقیق در علوم اجتماعی و مطالعات بین فرهنگی

2

اختیاری

ارزیابی شناختی (1)

جمع درس های اختیاری

15

نیمسال بندی درس های

دکتری تخصصی علوم شناختی - روانشناسی شناختی -  شناخت اجتماعی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس های نیمسال اول

درس های  جبرانی با نظر استاد راهنما

1177

روان شناسی شناختی پیشرفته

2

الزامی

1179

ارزیابی شناختی1

3

الزامی

2001056

شناخت اجتماعی

2

الزامی

درس های نیمسال دوم

1180

ارزیابی شناختی 2

3

الزامی

درس های اختیاری

2

اختیاری

درس های نیمسال سوم

درس های اختیاری

2

اختیاری

درس های اختیاری

2

اختیاری

درس های نیمسال چهارم

آزمون جامع

 1205

رساله دکتری

18

پروژه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی