English
Skip navigation links
صفحه اصلی
آشنایی با علوم شناختی
دوره ها و دروس
آموزش
پژوهش
سایر فعالیتها
سامانه آموزشی
رایانامه
افراد
درباره ما
Skip navigation links
تازه های پژوهشکده
تازه ها
*قابل توجه کلیه دانشجویان مرحله پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی 
 

باسمه تعالی

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان مرحله پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی

شهریور 1394

آن تعداد از دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم شناختی  که با اتمام دوره آموزشی واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده و در مرحله پژوهشی سرگرم تدوین پایان نامه یا رساله هستند می بایست تا پایان دوره تحصیلی خود،در ابتدای هر نیمسال مراحل ثبت نام را طی کرده، با پرداخت هزینه سهمیه هر نیمسال ازکل واحدهای پایان نامه یا رساله خود (دو  واحد در هر نیمسال برای پایان نامه کارشناسی ارشد و چهار واحد در هر نیمسال برای رساله دکتری)  و پرداخت بدهی های معوقه خویش، با امور مالی تسویه حساب نمایند و کارت دانشجویی جدید خود را دریافت دارند.

در غیر اینصورت، دانشجویانی که که قبل از شروع هر نیمسال نسبت به ثبت نام به موقع خود اقدام نکنند، بر اساس فصل هفتم ائین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی1 و فصل هشتم آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد2 پژوهشکده علوم شناختی، غایب محسوب شده، از شرکت در جلسات امتحان یا پیگیری جریان پایان نامه  و رساله خود محروم گشته، دچار فاصله تحصیلی خواهند شد و نتیجتاً پژوهشکده ناگزیر به ارسال گزارش غیبت تحصیلی دانشجو به وزارت علوم خواهد بود.

 

همچنین بر اساس ماده 20 آئین نامه دوره دکتری تخصصی3  دانشجویان دوره دکتری که در مرحله پژوهشی و تدوین رساله قرار دارند، لازم است گزارش فعالیت های پژوهشی خود را در پایان هر نیمسال و قبل از شروع نیمسال بعد به تائید استاد راهنمای خود رسانیده، به دفتر آموزش پژوهشکده تحویل نمایند.

برگه گزارش مورد نظر از سامانه پژوهشکده قابل دریافت است.

دفتر آموزش

 

 

(1، 3) آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

 

ماده 20- تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجو در مرحله پژوهشي و تدوين رساله، بايد با هدايت و

نظارت استادان راهنما و مشاور صورت گيرد. دانشجو موظف است در پايان هر نيمسال گزارش فعاليت پژوهشي

خود را به تأييد استاد راهنما رسانيده و جهت درج در پرونده به دفتر آموزش پژوهشكده ارائه نمايد.

فصل هفتم

مقررات مالي

ماده -25  شهريه دانشجو طبق مقررات و براساس شهريه ثابت و شهريه متغير تعيين ميگردد.

ماده 26 - شهريه ثابت و هر مبلغ بدهي احتمالي از قبل ميبايد در زمان نام نويسي و قبل از شروع نيمسال

تحصيلي پرداخت گردد.

ماده 27  - نام نويسي از دانشجو توسط آموزش پژوهشكده فقط پس از دريافت گواهي امور مالي پژوهشكده

مبني بر پرداخت شهريه و مبلغ بدهي احتمالي از قبل ممكن خواهد بود.

ماده 28  - دانشجو ميتواند در صورت موافقت پژوهشكده شهريه متغيرنيمسال را در دو قسط پرداخت

نمايد. تاريخ پرداخت قسط دوم حداكثر يك ماه و نيم پس از شروع نيمسال مي باشد.

تبصره 1 - مدرك تعهد دانشجو در مورد پرداخت اقساط بايد به تأييد امور مالي برسد.

تبصره 2- صدور هر گونه گواهي مورد تقاضاي دانشجو منوط به تسويه حساب تا زمان صدور گواهي خواهد

بود.

ماده  29  - هزينه دروس جبراني مطابق تعرفه كارشناسي ارشد دريافت خواهد شد.

ماده  30   -  قبل از نام نويسي رسمي براي هر نيمسال دانشجو مجاز به شركت در كلاسهاي درس يا پيگيري جريان پايان نامه نيست.

ماده 31  - استفاده از مرخصي تحصيلي منوط به پرداخت شهريه ثابت و بدهي احتمالي از قبل است.

 

فصل هشتم

ساير مقررات

ماده 34 : عدم ثبت نام يا عدم تصويب طرح پژوهشي رساله در زمان مقرر، به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي ميشود. در موارد استثنايي كه دانشجو عذر موجه داشته باشد، ميتواند با موافقت كميته تحصيلات تكميلي گروه و تأييد شوراي آموزشي پژوهشكده و با توجه به مدت مجاز تحصيل، حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

ماده 35 : دانشجوياني كه در هر مرحله از دوره دكتري از ادامه تحصيل منصرف يا محروم شوند، بنا به

درخواست آنان، پس از تسويه حساب، تأييديهاي مبني بر گذراندن واحدهاي درسي دوره دكتري داده ميشود.

 

(2) آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

فصل هفتم- پايان نامه

 

ماده 22  - دانشجو پس از انتخاب واحد پايان نامه، تا زمان دفاع موظف است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال(هاي) بعد نيز ثبت نام نمايد. در اين حال، نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه

دانشجو ميشود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد.

 

فصل هشتم- مقررات مالي

ماده 24  - شهريه دانشجو طبق مقررات و براساس شهريه ثابت و شهريه متغير تعيين ميگردد.

ماده 25  - شهريه ثابت و هر مبلغ بدهي احتمالي از قبل ميبايد در زمان نام نويسي و قبل از شروع نيمسال

تحصيلي پرداخت گردد.

ماده 26 - نام نويسي از دانشجو توسط آموزش پژوهشكده فقط پس از دريافت گواهي امور مالي پژوهشكده

مبني بر پرداخت شهريه و مبلغ بدهي احتمالي از قبل ممكن خواهد بود.

ماده 27  - دانشجو ميتواند در صورت موافقت پژوهشكده شهريه متغيرنيمسال را در دو قسط پرداخت نمايد.

تاريخ پرداخت قسط دوم حداكثر يك ماه و نيم پس از شروع نيمسال مي باشد.

تبصره 1  - مدرك تعهد دانشجو در مورد پرداخت اقساط بايد به تأييد امور مالي برسد.

تبصره 2- صدور هر گونه گواهي مورد تقاضاي دانشجو منوط به تسويه حساب تا زمان صدور گواهي خواهد

بود.

ماده 28  - قبل از نام نويسي رسمي براي هر نيمسال دانشجو مجاز به شركت در كلاسهاي درس يا پيگيري

جريان پايان نامه نيست.

ماده 29  - استفاده از مرخصي تحصيلي منوط به پرداخت شهريه ثابت و بدهي احتمالي از قبل است.

++++

 
© تمامی حقوق مادی و معنوی اين سايت برای پژوهشکده علوم شناختی محفوظ است.
پژوهشکده علوم شناختی | 1396 - 1379